flaga ue

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” -  działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


 

losowe-maki.jpg
Kolejny projekt zakończony sukcesem

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zakończyło realizację projektu  pn. „Doposażamy i ...

Czytaj więcej

Aktualizacja zapisów LSR na lata 2014-2020
Szanowni Państwo,
w związku z ubieganiem się o dodatkowe środki finansowe, a co za tym idzie ...

Czytaj więcej

Nadwiślański Klub Sportów Walki WULKAN zaprasza na kurs samoobrony dla kobiet.

Wszystkie chętne pełnoletnie Panie mogą wziąć udział w bezpłatnym, praktycznym kursie z techn...

Czytaj więcej

Obchody 100-lecia OSP w Policznie
Agnieszka Strzelecka, w zastępstwie Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” – Pani Iw...

Czytaj więcej

Kolejny projekt zakończony sukcesem
Aktualizacja zapisów LSR na lata 2014-2020
Nadwiślański Klub Sportów Walki WULKAN zaprasza na kurs...
Obchody 100-lecia OSP w Policznie

Klauzula informacyjna dla osób współpracujących ze Stowarzyszeniem „Dziedzictwo i Rozwój”

WykrzyknikSzanowni Państwo,
informujemy, iż od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane, poniżej jako "RODO".


W niniejszej klauzuli Stowarzyszenie informuje o wszelkich formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:
a) członkami Stowarzyszenia,
b) Beneficjentami pomocy, w tym potencjalnymi beneficjentami,
c) pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich beneficjentów, oraz
d) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach organizacji przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie.
W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Stowarzyszeniem, mogącą polegać w szczególności na: przyjmowaniu wniosków o przyznanie pomocy, doradztwie dla beneficjentów, przyjmowaniu deklaracji członkowskich i zgłoszeń do udziału w organizowanych wydarzeniach, zawieraniu umów na wykonanie zleconych czynności, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
b) adres prowadzenia działalności gospodarczej,
c) adresy korespondencyjne,
d) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
e) numer PESEL,
f) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu,
g) numer rachunku bankowego.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt!
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń.
2. W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się kontaktować pod numerem telefonu 48 676 20 29 lub pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu:
a) na podstawie wyrażenia stosownych zgód (art. 6 ust. 1lit. a RODO),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (dotyczy to przypadków udostępnienia danych beneficjentów, pracowników, współpracowników itp. na żądanie właściwych organów lub sądów) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze Stowarzyszeniem) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub przez stronę trzecią (np. weryfikacja Beneficjentów pomocy w publicznych rejestrach; kontakt z beneficjentami pomocy, uczestnikami aktywności prowadzonymi przez Stowarzyszenia, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów beneficjentów i osób współpracujących lub korzystających z pomocy służących umożliwieniu kontaktu Stowarzyszenia z w/w osobami) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia.
4. Okres przechowywania danych. Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane – w przypadku projektów – w okresie trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Po upływie powyższych okresów dane będą archiwizowane.
5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom, np. do wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej: Policja, administracja skarbowa, ZUS, Poczty Polskiej, instytucji związanych z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub innych instytucji finansujących projekty realizowane przez Stowarzyszenie. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa.
6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Stowarzyszeniu, podanie danych osobowych jest: dobrowolne lub podyktowane wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
8. Dane zbierane z innych źródeł:
a) Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez beneficjentów.
b) Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.
9. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo:
a) dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
f) do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Stowarzyszenia lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych
11. Zmiana przepisów. W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także zmiany treści lub zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych osobowych.

 

 

Ostatnie artykuły

Szukaj

Kalendarz

Gru 2023
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


ul. Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń
tel./fax 48 676 20 29
e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl

 

Biuro Stowarzyszenia czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


Obsługa mieszkańców z terenu LGD

w godzinach pracy biura.
  

Mapa

Zrzut ekranu 2021 07 13 o 11.35.04